Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Værktøjer

På denne side præsentere vi en vifte af værktøjer, som vi selv anvender med stor succes i opgaveløsningerne.

Ønskes der en fuld arbejdskopi, til anvendelse i virksomheden, bedes du kontakte os

Funktionsoversigt

Funktionsoversigten skaber overblik og sikkerhed for at alle driftsopgaver håndteres, og at ingen har for mange opgaver, der kan forårsage stress.

pdf_50x50.jpg Eksempel på funktionsoversigt

Anvendelse

Skemaet udfyldes i samarbejde med medarbejderne og når alle aktiviteter har både en ansvarlig og en primær udfører, gennemgås den samlede oversigt med gruppen/afdelingen, for at sikre at alle har den samme opfattelse af hvordan rollerne er fordelt

Fordele

Sikre at alle opgaver håndteres og at kritiske opgaver, altid har en sikkerhedsdækning.

Nye ansatte kan hurtigt orientere sig om, hvem der har de forskellige opgaver og hvem de kan henvende sig til for at få hjælp.

Ved nyansættelser skaber det overblik over hvilke opgaver den nye medarbejder bør/skal varetage, i forhold til den nuværende belastning.

Udbytte

Overblik over rolle- og opgavefordeling, som ved MUS samtaler er et værdifuldt bilag, ikke mindst ved drøftelse af jobrotation, jobudvidelse og efteruddannelse.

Et dynamisk værktøj ved til/afgang fra organisationen

EFU-model

pdf_50x50.jpg Egenskaber - Fordele - Udbytte modellen synliggør produkt/ydelses egenskaberne så salgsargumenterne kan formuleres klart og tydeligt.

Anvendelse

Egenskaberne og fordelene ved produktet, noteres i de 2 første felter og gerne i en prioriteret rækkefølge.

Herefter angives hvilket udbytte/gevinst kunden opnår ved at købe produktet og hvad andre bagved liggende motiver kan være.

Fordele

Værktøjet præciserer hvad der er vigtigt at fremhæve i argumenterne i en salgsproces.

Udbytte

Salgsargumenterne fremføres og underbygges på basis af fakta og ikke så meget følelser.

ABC-analyse

Værktøj til analyse og kvalificering af indtægtskilder, deres bidrag til indtjeningen og fremtidig opmærksomhed.

pdf_50x50.jpg Eksempel på ABC-analyse

Anvendelse

 1. Udvælg de kunder der bidrager med 80% af omsætningen
 2. Prioriter kunderne som A-B eller C kunder efter største omsætning
 3. Prioriter eventuelt også efter største DB og se forskellen

Suppler evt. med andre kriterier for klassifikation.

Fordele

Synliggørelse af de største/bedste bidrag til indtjeningen.

Udbytte

Datagrundlag til at prioritere opmærksomhed og salgsindsats til fastholdelse og udvikling, af de bedste kunder og identifikation af tidsrøvere, der skal "hjælpes" et andet sted hen.

Hvornår får vi ordren?

pdf_50x50.jpg Salgsværktøj der kvalificerer salgsindsatsen på de rigtige aktiviteter, så ordren kan lukkes hurtigst muligt.

Anvendelse

Gennemgå alle spørgsmål og marker i det felt der passer bedst til situationen.

Overfør herefter tallet i feltet, til kolonnen i højre side.

Når alle spørgsmål er gennemgået, sammentælles kolonnen og sumtallet i % udtrykker hvor stor afstanden er op til at ordren kan lukkes.

Fordele

Vurderingen af hvornår ordren kan forventes, underbygges med konkrete handlinger og bygger ikke længere på et subjektivt skøn, "gæt" fra salgsmedarbejderens side.

Udbytte

Listen skal også anvendes fremadrettet, således at ved planlægningen af næste kontakt til kunden, skal de områder der fortsat scorer lavt bearbejdes, måske med nye argumenter eller en anden tilgang.

Målet for det næste møde kan nu udtrykkes mere præcist, mødet er kun en succes, hvis vi kan hæve sandsynligheden med f.eks. 15%.

Virksomhedsanalyse

pdf_50x50.jpg Virksomhedsanalysen tager temperaturen på virksomheden, inden der evt. igangsættes en udviklingsindsats.
Anvendelse

Spørgsmålene gennemgås og nuværende status markeres i en af de 3 valgmuligheder, enten individuelt eller i en gruppe.

Hvis spørgsmålet ikke er relevant i situationen, springes det over.

Når spørgsmålene er besvaret kan der i de yderste kolonner til højre angives hvilke temaer der evt. skal styrkes eller er OK på nuværende tidspunkt.

Fordele

Spørgsmålene giver anledning til refleksioner og gode drøftelser, frem mod en fælles opfattelse af hvor det evt. er nødvendigt med en indsats, nu eller senere.

Udbytte

Som udgangspunkt en fælles holdning til situationen, inden der evt. igangsættes en udviklingsproces.

MRA-analyse

pdf_50x50.jpg Medabejder Ressource Analysen giver overblik over den faglige kompetence og det niveau den opleves på.

Anvendelse

Lederen og medarbejderen udfylder hver et skema med angivelse af det oplevede niveau indenfor hvert kompetenceområde, der har betydning for jobbet.

Herefter afstemmes resultaterne på en fællesliste, efter en dialog.

Anvend evt. alternativt værktøjet "kompetenceoversigt".

Fordele

Fælleslisten danner nu grundlag for en aftale om hvilke områder, der eventuelt bør styrkes, og er på denne måde, et væsentligt bilag til MUS samtalen og den individuelle udviklingsplan.

Udbytte

MRA kan også afdække den skjulte kompetence som måske endnu ikke har været i spil i dette job og som med fordel kan inddrages og dermed skabe jobberigelse, til fordel for både medarbejder og virksomhed.

Arbejdshæfter

Arbejdshæfter med illustrative tegninger "Et billede siger mere end 1000 ord"

Tanken bag disse arbejdshæfter med tegninger er, at de kan være en genvej til inspiration og forståelse af temaerne. Mogens Remo har fremstillet tegningerne med sin særlige evne til at visualisere begreber og ideer, så de bliver lettere at forstå.

1-ccf27022013_0000

Der er planlagt en serie af arbejdshæfter med hvert sit tema.

Temaer:

 • Forandring
 • Kommunikation
 • Stress
 • Personlig effektivitet
 • Tiden
 • Arbejdsglæde
 • Service
 • Kreativitet
 • Netværk
 • Mål og målsætning

Hvis det har din interesse, kan hæfterne købes for 150 kr. pr. stk. Kontakt os for mere info.

Projekthåndbog

pdf_50x50.jpg Projekthåndbogen er både en procesguide og en tjekliste til gennemførelse af både små og store projekter.

I projektgennemførelsen er der specielt fokus på den tidlige konceptfase og overdragelsesfasen til en succesfuld implementering og idriftsættelse.

Koncept-værktøj

I dette afsnit er der samlet Koncepter der kan målrettes processer efter organisationernes behov.

Xbasens konsulenter tilbyder at være processkonsulenter og facilitere workshoppene.

INDHENT TILBUD

ZING

pdf_50x50.jpgZING er et hurtigt og effektivt værktøj ved gennemførelse af workshops og større kreativitets opgaver

Anvendelse

Ved hjælp af en computer og 8 tastaturer, kan op til 8 arbejdsgrupper, arbejde med udvikling af løsningsforslag samtidigt.

Fordele

Udviklingsprocessen bliver interaktiv og grupperne påvirker hinanden under processen, frem mod en større grad af innovation.

Udbytte

Efter hver temarunde sammenfattes en konklusion.

Alle deltagerne får ved afslutning af processen et referat, der indeholder alle forslag og beslutninger.

Dialogging

pdf_50x50.jpg DIALOGGING er et værktøj og et middel til at effektivisere ledelsen og styrke medarbejdernes indsats i det daglige

Anvendelse

Dialogging er udformet som et temaspil der fokuserer på de områder der kan forbedre samarbejdsånden og virksomhedskulturen.

Ud fra tilkendegivelser på en samspilsanalyse udvælges de emner der skal arbejdes med under spillet.

 • Forandringer
 • Kommunikation
 • Kvalitet
 • Samarbejde
 • Lederne
 • Medarbejderne
 • Kulturen

Fordele

Dialogging spillet sikrer at alle er aktive og deltagerne får anledning til at drøfte de vanskelige spørgsmål og de "ømme tæer".

Udbytte

Deltagerne får viden om hvordan de kan forbedre samarbejdet og bedre forstå kollegaernes holdninger og værdier.

Det industrielle markedskort

Konceptværktøj der belyser virksomhedens markedsandel i et homogent marked.

Anvendelse

Ved at arbejde med en række spørgsmål opdelt i 4 grupper, kan den samlede markedsandel beregnes i forhold til det samlede marked.

Fordele

Virksomhedens stærke og svage sider indenfor følgende områder bestemmer markedsandelen:

 1. Markedets kendskab til virksomhedens produkter eller ydelse
 2. Produktets evne til at opfylde kundens behov
 3. Organisationens egnethed til at levere varen
 4. Virksomhedens generelle markedsvilkår.

Udbytte

Resultatet viser hvor det er mest hensigtsmæssigt at gøre en indsats for at hæve markedsandelen.

Interessentanalyse

Interessentanalysen vurderer, hvem der bliver berørt af en forandring.

pdf_50x50.jpg Eksempel på interessentanalyse

Anvendelse

Første registreres alle de berørte parter.

Herefter prioriteres de og de vigtigste interessenter analyseres yderligere.

Fordele

 • Hvad kan interessenterne bidrage med?
 • Hvordan er samarbejdet?
 • Behov og forventninger?
 • Eventuelle konfliktområder?
 • Bindeled?

Udbytte

Sikkerhed for at alle berørte parter bliver taget med i overvejelserne og at eventuelle skjulte ressourcer afdækkes.

Forudser forhindringer og konflikter, der kan skade en omstillingsproces.

Årshjulet

pdf_50x50.jpg Årshjulet skaber overblik over de gentagende driftsopgaver.

Anvendelse

Udfyldes samtidig med fordeling af opgaver i funktionsfordelingsplanen så opgaverne også placeres tidsmæssigt.

Opgaverne sorteres i ledelsesopgaver, administrative opgaver og produktionsopgaver.

Fordele

Opgaverne ligger fast i en naturlig rækkefølge og alle i organisationen bliver bekendt med, hvad der skal gøres og hvornår det skal udføres, samt egen eventuelle rolle.

Udbytte

Årshjulet giver grundlag for bedre planlægning og dermed også bedre forberedelse i god tid, som vil løfte kvaliteten af opgaveudførelsen.

Opgavedisponering

pdf_50x50.jpg Effektivt værktøj til opgaveplanlægning der kan modvirke stresstendenser.

Anvendelse

Følg anvisningerne i skemaet og vær realistisk med tidsforbruget pr. opgave.

Planlæg kun med ca. 60% af rådighedstiden, da afbrydelser altid fylder mere end man (håber)/tror.

Fordele

En planlægningshorisont på en uge er en passende nedbrydning af de fleste opgaver.

Når halvdelen af ugen er gået er det en fordel at evaluere forløbet, for så er der fortsat tid til justeringer, så ugens mål nås uden stress og ophobninger til næste uge.

Udbytte

Oversigten giver ro og overblik.

Hurtig indgriben og mulighed for korrigerende handlinger.

Kompetenceoversigt

pdf_50x50.jpg Kompetenceoversigten anvendes individuelt og resultatet kan med sammenligning give indtryk af en afdelings eller teams samlede kompetence og gab.
Anvendelse

Kompetencerne til bedømmelse angives med et niveau på en skala fra 1-4. Hvis der konstateres et gab i forhold til opgaveudførelsen angives det i kolonnen.

Evt. udviklingspotentiale noteres og anvendes i forbindelse med MUS.

Se også MRA-analysen.

Fordel

Opgørelsen af den individuelle kompetence kvalificerer

MUS samtalerne og giver et faktuelt billede i forbindelse med lønforhandlinger.

Udbytte

Der ledes og forhandles på en mere retvisende baggrund.

AI-udviklingsmodel

pdf_50x50.jpg Er en 4 ledet arbejdsmodel der guider deltagerne igennem en AI proces, som ender med en handleplan til gennemførelse.

Anvendelse

Faserne i modellen er opdel i 4 trin:

 1. Beskrivelse af den nuværende situation
 2. Ønsker til fremtiden
 3. Forhindringer og hvad vi gør ved dem
 4. Prioritering af indsatser og handleplan

Fordele

Energien fokuseres på det vi ønsker i fremtiden, i respekt for den nuværende situation, men problemerne får ikke overtaget.

Udbytte

En fælles plan med forståelse for, og enighed om, hvad der er vigtigt at få afprøvet, for at lære hvad der kan forbedres.

Forberedelse til MUS

pdf_50x50.jpg Ledere der skal afholde MUS samtaler med sine medarbejdere, kan med stor fordel anvende dette værktøj som en del af sin forberedelse.

Fordel

Værktøjet sætter fokus på den enkelte medarbejder og er især værdifuldt, når der på kort tid skal afholdes mange samtaler, som derved let kan komme til at flyde sammen.

Udbytte

Giver en mere individuel forberedelse tilpasset den enkelte medarbejder.

Kraftfeltsanalyse

pdf_50x50.jpgVærktøj til afdækning af de forhindringer, der kan være årsag og/eller undskyldning for at forandringer kan gennemføres succesfuldt.

Fordel

Processen bearbejder de forhindringer man kan forudse vil/kan opstå når der arbejdes med forandringer og der kommer via dialog en fælles opfattelse af, hvad der skal gøres.

Udbytte

En fælles forståelse af hvad der er svært og hvad handlingerne skal være.

Fortrolighedserklæring

pdf_50x50.jpg Anvendes i forbindelse med oplysninger om nye opfindelsers indhold og virkemåde, for at opfinderen skal sikres fuld fortrolighed, i forbindelse med vurdering og rådgivning.

LEAN

LEAN består af en række værktøjer der har til formål at skabe en rationel drift.

Xbasen tilbyder LEANkurser fra 2-7 dage, hvor der i forhold til den afsatte tid, er muligt at afprøve værktøjerne i praksis, på egne opgaver.

Hovedtræk:

 • De 5 LEAN principper.
 • 5S system.
 • Spildtyper.
 • Værdikæde kortlægning.
 • Løbende forbedringer.