Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Kurser

Kurser - tilpasset din virksomhed

Udviklingsopgaverne tilrettelægges ud fra virksomhedens mål og udfordringer. Der arbejdes med udgangspunkt i medarbejdernes faglige niveau.

Indhent tilbud

AMU

Nogle af kurserne kan afvikles som AMU-kurser med uddannelsesgodtgørelse.

Det sagde kursisterne

Se nogle af kursistudtalelserne:

 • pdf_50x50.jpgDet skrev de i avisen
 • pdf_50x50.jpg Det oplevede kursisterne

Medarbejderkurser

Aktiv deltagelse og arbejde med fremtidens muligheder, giver nogle af de bedste resultater på kurserne.

Selvadministrerende produktionsgrupper

Mål

Målet med kurset er at give deltagerne kendskab til at arbejde i selvadministrende arbejdsgrupper og teams.

Indhold og form

Ved teoretisk gennemgang af principper og erfaringer med at arbejde i grupper og teams, indøves de grundlæggende meto­der og værktøjer.

Emneområder:
 • Organisationens modenhed
 • Visionen for gruppearbejdet
 • Gruppens rammeaftale
 • Gruppens værdigrundlag
 • Social kompetence
 • Personlig kompetence
 • Administrativ kompetence
 • Faglig kompetence
 • Gruppens sammensætning
 • Målepunkter og målemetoder
 • TFA, team feedback analyse

Vi arbejder med værktøjer, som kan udvikle den enkelte gruppedeltager og selve gruppen. Gennem statustest og evalueringer, kan gruppens udviklingstrin fastslås og planer for næste trin i udviklingen planlægges.

Vi gennemgår en drejebog virksomheden kan anvende til at indføre selvadministrerende arbejdsgrupper.

Deltagere

Kurset henvender sig til medarbejdere og ledere, som skal indgå i teams/arbejdsgrupper.

VARIGHED

2 dage (minimum)

Kundeservice

Mål

At deltagerne kan yde god kundeservice i overensstemmelse med virksomhedens mål, strategier og serviceprofil. At kunden oplever et højt serviceniveau.

Indhold og form

Der arbejdes med eksempler

Emneområder:
 • Hvorfor +1 service
 • Kend dit service-"gen"
 • Kend din kunde
 • Skab kundetilfredshed
 • Fasthold kunden

Vi arbejder med værktøjer, som kan udvikle den enkelte deltager og gennem casehistorier illustreres kendte eksempler.

Deltagere

Kurset henvender sig til medarbejdere der arbejder med kundekontakt og sagsbehandling.

Varighed

1-2 dage

Social kapital

Mål

Målet med kurset er at give deltagerne viden om de elementer, der tilsammen skaber og udvikler den Sociale Kapital.

Indhold og form

Undervisningen fokuserer på de 3 delelementer, der tilsammen skaber et godt arbejdsmiljø og sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse deres kerneopgaver.

Emneområder:
 • Samarbejde
 • Tillid
 • Retfærdighed

Deltagere

Kurset henvender sig til medarbejdere og ledere, der står foran større forandringsprocesser.

Varighed

2 dage

Innovation og Kreativitet

Mål

Målet med kurset er at give deltagerne kendskab til de kreative værktøjer, der skal bringes i spil for at gennemføre en succesfuld innovationsproces.

Indhold og form

Emneområder:
 • Innovation og innovationstyper
 • Brugerdreven innovation
 • Innovationstrappen
 • Innovationsforløb
 • 30 innovationsmetoder
 • Markedskortet
 • Den kreative platform

Deltagere

Kurset henvender sig til medarbejdere og ledere, som skal indgå i Innovationsprocesser og kræver ikke særlige forudsætninger.

Varighed

2 - 4 dage

Projektdeltager

Mål

Målet med kurset er at give deltagerne kompetence til at deltage i et projekt, som resourceperson.

Indhold og form

Kurset gennemgår elementerne i et projektforløb.

Projektfaserne:
 1. Før projektstart
 2. Projektplanlægning
 3. Projektudvikling
 4. Projektoverdragelse

De forskellige typer af projekter gennemgås med følgende emner.

Emneområder:
 • Projekttyper
 • Projektfaserne
 • Projektplanlægning
 • Projektarbejdsformen
 • Projektets kendetegn
 • Projektets grundelementer
 • Projektindhold og forløb
 • Strukturering

Deltagere

Kurset henvender sig til nuværende og kommende projektdeltagere, uden forudgående projekterfaring.

Varighed

2 til 4 dage


Lederkurser

Ledere lærer mest når de møder andre ledere og oplever, at de har næsten de samme udfordringer, som de selv har.

Medarbejderudvikling

Mål

Målet med kurset er, at give deltagerne kompetence til at gennemføre samtaler til medarbejderudvikling, med hovedvægten på an­sættelse, fastholdelse og udvikling, samt afvikling, herunder seniorpolitik.

Indhold og form

Kurset gennemgår en række praktiske værktøjer som gen­nem gruppearbejde indøves indenfor følgende områder:

Ansættelse:
 • Rekruttering, job- og personprofiler
 • Udvælgelsesmetoder
 • Introduktion af nye medarbejdere
Udvikling:
 • Medarbejdersamtaler
 • Medarbejderuddannelse
 • Personlige behov og motivation
 • Kvalifikationsanalyse, MRA
 • Fastholdelse
 • Kvalifikationsudvikling
 • Team
 • Kommunikation, NLP, dialog
Afvikling:
 • Den kritiske samtale
 • Nye muligheder
 • Seniorpolitik

Deltagere

Kurset henvender sig til nuværende og kommende le­dere som har eller får personaleansvar

Varighed

3 - 4 dage

Kvalitetsledelse

Mål

Målet med kurset er at give deltagerne forståelse for den rolle lederen har ved gennemførelse af kvalitetsprojekter, både når der skal opnås en ISO 9000 certificering og den efterfølgende TQM-proces.

Indhold og form

Kurset fokuserer på lederens rolle ved gennemførelse af kva­litetsprojekter i virksomhederne. Hvordan påvirker lederne medarbejderne til at forstå betydningen af bedre kvalitet i alle led. Hvordan kan lederen med det gode eksempel gå foran og vise vejen ?

Emneområder:
 • Kunderne og medarbejderne
 • Løbende forbedringer
 • Kvalitetsrejsen
 • Indfør lederskab
 • Skab stolthed
 • Efter ISO 9000 hvad så ?
 • TQM
 • Forebyg brist i kvaliteten
 • Måle kvaliteten
 • Forbedre kvaliteten
 • Selvevaluering

Undervisningen gennemføres som en dialog mellem undervi­ser og kursister og bygger videre på den erfaring som kursi­sterne har fra egen virksomhed.

Deltagere

Kurset henvender sig til nuværende og kommende ledere, som har eller får ansvar for indførelse af kvalitetssikring i både produktions- og servicevirksomheder.

Varighed

3 dage

Lederfitness

LederFitness giver din lederstil et serviceeftersyn og trimmer din lederkondition!

Fordel

Kurset er opdelt i halve dage med 14 dages mellemrum.

Du får mulighed for at afprøve teorierne i praksis mellem modulerne.

Udbytte

Du møder andre ledere med næsten de samme problemer som du selv oplever.

De fleste af vore kursister har efterfølgende dannet erfaringsnetværk.

Se nogle af udtalelserne fra tidligere kursister.

Social kapital

Mål

Målet med kurset er at give deltagerne viden om de elementer, der tilsammen skaber og udvikler den Sociale Kapital.

Indhold og form

Undervisningen fokuserer på de 3 delelementer, der tilsammen skaber et godt arbejdsmiljø og sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse deres kerneopgaver.

Emneområder:
 • Samarbejde
 • Tillid
 • Retfærdighed

Deltagere

Kurset henvender sig til medarbejdere og ledere, der skal gennemføre større forandringer på arbejdspladsen.

Varighed

2 dage

Lederens rolle som træner

Mål

Målet med uddannelsen er at give nuværende og kommende ledere baggrund for at udvikle sig selv og sin organisation. Påvirke medarbejderne til større grad af selvstændighed og fremme lysten og evnerne til at tage et medan­svar for egen udvikling.

Målet er, at den ny viden og erkendelse kan anvendes og om­sættes i praksis, så de nye lederroller synliggøres i orga­nisa­tionerne.

Indhold og form

Undervisningen tager udgangspunkt i kur­sisternes nuværende situation og hverdag. Undervisnings­formen er procesoriente­ret, som forudsætter en aktiv deltagelse af kursisterne.

 • Lederadfærd, lederstil, vaner, personlig udvikling
 • Lederen som træner
 • Rammer for ledelse og delegering
 • Læring, læringsmiljø, aflæring, indlæring
 • Værktøj, selvtræning, gruppetræning

Vi skal gennem diskussioner, opgaver og øvelser, nå frem til erkendelser og refleksioner, så vi bliver i stand til at udvælge de rigtige værktøjer, som den enkelte kursist kan anvende i sin egen situation.

Afslutningsvis udarbejdes der en personlig handlingsplan, som skal være en drejebog for aktiviteterne i egen virksomhed.

Deltagere

Nuværende og kommende ledere fra både offentlige og pri­vate virksomheder, som oplever et stigende krav og forvent­ninger til, at de i fremtiden skal påtage sig et bredere ledel­sesansvar.

Varighed

2 dage

Projektledelse i praksis

Mål

Målet med kurset er at give deltagerne kompetence til at fun­gere som projektleder og/eller projektassistent.

Indhold og form

Kurset gennemgår elementerne i projektledelse ud fra 2 hovedopfattelser. Planlægningsmodellen i et fuldt belyst pro­jekt og udviklingsmo­dellen, til innovations-projekter.

Emneområder:
 • Projekttyper
 • Projektfaserne
 • Projektplanlægning
 • Projektarbejdsformen
 • Projektets kendetegn
 • Projektets grundelementer
 • Projektindhold og forløb
 • Strukturering
 • Projektoverdragelse

I tilfælde af at kurset afholdes som et virksomhedskursus, arbejdes der med en gennemgående case, som kan være en aktuel virksomhedsopgave.

Herved får virksomheden både startet et projekt og samtidig indarbejdet nye metoder i organisationen.

Deltagere

Kurset henvender sig til nuværende og kommende projektle­dere, som har eller får ansvar for gennemførelse af virksom­hedsprojekter i både produktions- og servicevirksomheder.

Varighed

2 til 4 dage

Forandringsledelse

1-ccf27022013_0001Forandring er et grundvilkår, men når der i en organisation skal ske en større ændring, vil der være brug for en langt mere fokuseret ledelsesmæssig indsats, end den normale drift kræver.

Emneområder:
 • Forandringsprocesser
 • Forandringsledelse
 • Proaktive og reaktive forandringer
 • Forandringsprocesser i projektarbejdet
 • Modstand mod forandring
 • Kommunikation under forandringen
 • "Forandringshuset"
 • Forandringstrappen
 • AI som forandringsværktøj
 • Den sociale kapital